Polityka prywatności

POZNAJ SWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Werwa Clean Paulina Sokołowska z siedzibą przy ul. Akademii Umiejętności 40/24 43-300 Bielsko-Biała

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu:

  • Realizacji umów wykonywanych na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej włączając kontakt z Państwem drogą pocztową, mailową I telefoniczną w celach związanych ze świadczeniem usług, (art. 6 ust 1 pkt b RODO).
  • Dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z przepisami prawa (art. 6 ust 1 pkt c RODO).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

  • podmiotom wspierającym Administratora Danych Osobowych w świadczeniu usług, z którymi została podpisana umowa powierzenia,
  • właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki została zawarta z Państwem umowa oraz na czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Administrator Danych Osobowych zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora Danych), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Administrator Danych nie będzie potrzebował w celu kontroli przez organy publiczne), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO), prawo do bycia zapomnianym ( jeśli przepis prawa na to pozwala).

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia z Państwem umowy i jej realizacji. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości podpisania z Państwem umowy oraz realizacji usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.